hipoksemia

Katalog wyszukanych fraz

dzusta.serwis

Temat: PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
...cewnik do żywienia pozajelitowego 50. co nie jest preparatem do odżywiania pozajelitowego 51 Która przepuklina nie wchodzi do moszny 52. Skala mallampatiego - co ocenia 53. Co transportuje krew do tkanek 54. jak mierzymy obwód główki dziecka, miejsce 55. W którym miejscu konikotomia 56. Bupivacaina a Ligno słabsza, silniejsza, ilokrotnie 57. Najmniej naktywizująca forma metoda edukacji 58. W jakiej formie możemy podać leki, gdy nie ma wkłucia, w NZK 59. Hipoksemia 60. Aneksate - antagonista czego 61. Palce pałeczkowate - kiedy 62. Pacjent u którego stwierdzono NZK. na monitorze niskonapięciowe migotanie komór- co robisz 63. Dziecko z oparzeniem krocza, 2latka, zaspokojenie jakiej potrzeby jest najważniejsze?kontaktu z rówieśnikami, kontaktu z matką, intymności , . . . ., 64. Chora ciężarna, lezy na wznak, duszność,żłe samopoczucie .......z jakiego powodu ? / ucisk macicy na . . .. / 65....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=27Temat: SPECJALIZACJA Z RATOWNICTWA
...b.zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym c.rozpoznawania uszkodzenia tkanek wywołanego przez różnego typu bodźce d.rozpoznawania uszkodzenia mięśni wywołanego przez zabieg operacyjny 25.Skale oceny bólu to: a.skale Norton, Glasgow b.skale NYHA, Norton c.skala oceny liczbowej, NYHA d.skala wzrokowo- analogowa, skala oceny liczbowej 26.Stan charakteryzujący się spadkiem prężności tlenu to: a.hipokapnia b.hipotermia c.hiperkapnia d. hipoksemia 27.Terapią usprawniającą wymianę gazową jest: a.Tlenoterapia b.chemioterapia c.płynoterapia 28.Kaniulę umieszczoną w tętnicy oznaczymy kolorem: a.niebieskim b.czarnym c.czerwonym d.zielonym 29.Ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna, wywołana przez infekcje, której towarzyszy upośledzenie czynności narządów lub zaburzenia perfuzji tkankowej określana jest jako: a.zapalnie płuc b.zapalenie płuc i oskrzeli...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=646


Temat: Bezdech senny zwiększa ryzyko stłuszczenia wątroby
...(19). Mooe w 2000 roku przedstawił wyniki obserwacji 141 mężczyzn i 98 kobiet z chorobą wieńcową i OBS, z której wynika, że już łagodna postać bezdechu wiąże się z większą liczbą komorowych pobudzeń dodatkowych i szybszym rytmem serca w czasie snu, ale tylko u kobiet (20). Shepard i wsp. natomiast wykazał dodatnią korelację występowania zaburzeń komorowych rytmu serca u mężczyzn z OBS tylko wówczas, gdy bezdechom towarzyszy ciężka hipoksemia (sat.O2<60%) (21). Opublikowana w kwietniu 2006 roku analiza obserwacji w ramach projektu Sleep Heart Health Study (SHHS), wykazała znamiennie częstsze występowanie arytmii u osób z ciężką postacią OBS wyrażoną wskaźnikiem AHI≥30. W omawianym opracowaniu osoby te w porównaniu do grupy kontrolnej dobranej pod względem wieku, płci, BMI i obecności choroby niedokrwiennej serca miały między innymi czterokrotnie...
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.nhit.pl/viewtopic.php?t=216


Temat: Anestezjologia cz 1
...cewników do odsysania powinno się odbywać: a) W wodzie bieżącej b) W jałowym roztworze c) W roztworze o temperaturze 36 C 35. Dopuszczalny ciężar podnoszenia i przenoszenia przy pracy dorywczej (4:x/h) dla kobiet wynosi: a) 12 kg b) 20 kg c) 25 kg 36. Wielokrotność wymiany powietrza na Sali operacyjnej wg normy polskiej wynosi: a) 4x /h b) 6x /h c) 12 x/h 37. Ostra niewydolność oddechowa charakteryzuje się: a) Głęboką oporną na leczenie hipoksemią b) W obrazie radiologicznym rozsiane zmiany naciekowe ułożone obwodowo c) Obie odpowiedzi są prawidłowe d) Obie odpowiedzi są nieprawidłowe 38. Wstrząs hipowolemiczny charakteryzuje się: a) Niedostatecznym ukrwieniem ważnych dla życia narządów spowodowanym zaburzeniami czynności toczonej serca b) Zmianami przepływu krwi przez kapilary i rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe c) Zmniejszenie ilości krwi...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=581


Temat: Sztuka oddychania pod wodą - pytania do dr Tomaszewskiego
...a dr Tomaszewski będzie mógł wyjaśnić nurtujące Was problemy. Ja chciałbym usłyszeć o następujących kwestiach: 1. Fizjologiczne uzasadnienie dla zasady "Oddychaj wolno, powoli i głęboko" 2. Rola tlenu, azotu, dwutlenku węgla i pary wodnej w procesie oddychania zawnętrznego. 3. Retencja dwutlenku węgla, hiperkapnia. 4. Mechanizmy stymulacji oddychania. 5. Zużycie tlenu, transport tlenu, powinowactwo tlenu do hemoglobiny. 6. Hipoksemia a hipoksja. 7. Wysiłkowy, silny ból głowy pod wodą. 8. Zadyszka, wyrównanie zadyszki na powierzchni i pod wodą. Tyle na gorąco, za kilka dni "urodzi" mi się pewnie więcej pytań, wtedy je tu dopiszę. Jeśli i Wy macie pomysły na tę dyskusję, to piszcie o nich tu śmiało. CB PS. Dopisek z dnia 30 listopada: 9. Wysiłek a: konsumpcja tlenu, produkcja CO2, stymulacja oddychania. 10. Stres a: konsumpcja tlenu, produkcja CO2,...
Źródło: shark.net.pl/forum/viewtopic.php?t=35


Temat: Klif
...‟b’ przy przyjęciu do szpitala z rozpoznanym wstępnie wstrząśnieniem mózgu ostatecznie stwierdzono krwiak nadtwardówkowy kanału kręgowego. Obawiamy się pogorszenia stanu neurologicznego. z powodu objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego z objawami ciasnoty śródczaszkowej. Niebezpieczeństwem wczesnego leczenia operacyjnego jest możliwość pojawienia się epizodów hipoksemii i hipotensji w okresie pooperacyjnym. Hipoksemia, hipotensja i zwiększone ciśnienie śródczaszkowe sprzyjają powstawaniu wtórnych uszkodzeń neuronalnych. Stwierdzono, że u pacjentów powyżej cztedziestego roku życia po przebytym urazie głowy, znacznie zwiększa się ryzyko wtórnego podwyższenia ciśnienia śródczaszkowego, a obrzęk mózgu często powiększa się w trzeciej lub czwartej dobie po urazie głowy. - Jakie są rokowania w tych przypadkach? Dyrektor...
Źródło: eksiazki.org/forum/viewtopic.php?t=8521


Temat: Zapomnij
Tylko nie hipoksja, hipoksemia, hiperkapnia, hiperwentylacja, acidosa, alkalosa, itp. bo zaśnie szybciej niż myślisz...hihihi...
Źródło: labforum.pl/viewtopic.php?t=73


Temat: Pielęgniarstwo kardiologiczne CKPPiP
...zaburzeń dyfuzji, C. wzrost kurczliwości mi ęśnia oraz zaburzenia elektrofizjologiczne prowadzące do groźnych dysfunkcji śródbłonka, D. spadek kurczliwości mi ęśnia oraz zaburzenia elektrofizjologiczne prowadzące do groźnych zaburzeń rytmu. Zadanie 58. Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) to ci śnienie panujące w: A. lewym przedsionku serca, B. prawej komorze serca, C. układzie górnej i dolnej żyły głównej , D. aorcie. Zadanie 59. Hipoksemia jest to: A. zmniejszenie utlenowania krwi, B. zwiększenie utlenowania krwi, C. zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi, D. zwi ększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi. Zadanie 60. Które naczynie jest kaniulowane podczas koronarografi i? A. tętnica udowa lub tętnica promieniowa, B. żyła udowa lub żyła główna górna, C. tętnica udowa lub żyła udowa, D. wszystkie odpowiedzi są bł ędne. Zadanie 61. Choroba...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=487


Temat: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
...• oddech paradoksalny • pobudzenie, splątanie • tachykardia, nadciśnienie • sinica • uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych Niewydolność oddechowa – rozpoznanie: • Pulsoksymetria • gazometria krwi tętniczej - kwasica oddechowa Ĭ‚ŻpO2, Ĭ‚ŻpH, Ĭ‚­pCO2, Ĭ‚­HCO3 • RTG klatki piersiowej • spirometria • tomografia komputerowa • badanie bakteriologiczne Hipoksemia - najczęstsze przyczyny: • zaburzenie V/Q - daremna wentylacja (zatorowość, obkurczanie łożyska płucnego) • wzrost przecieku nieutlenowanej krwi przez płuca Qs/Qt - daremna perfuzja (niedodma, obrzęk, odma), jeśli wynosi >30% nie można go skorygować zwiększeniem FiO2 • utrudniona dyfuzja • hipowentylacja Hiperkapnia: • Przestrzeń martwa Vd/Vt = 0,33 w warunkach prawidłowych...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=96


Temat: specjalizacja zachowawcza
...dwudzielna c. Przegroda międzykomorowa d. Wszystkie zdania fałszywe 120 Najbardziej charakterystycznym objawem przy zapaleniu krtani jest: a. ból gardła b. kaszel c. stridor d. duszność 121 Do powikłań badania bronchoskopowego nie należą: a. urazy nosogardzieli i wpustu żołądka związane z nieprawidłowym wprowadzaniem endoskopu, b. urazy śluzówki dróg oddechowych spowodowane pobieraniem materiału bioptycznego, c. hipoksemia spowodowana wzrostem oporów przepływu powietrza w drogach oddechowych, jak i wyłączeniem z wymiany gazowej części miąższu płucnego, d. stany bronchospastyczne. 122
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=379


Temat: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
...działanie bromku wekuronium należą: 1) odwodnienie, 2) kwasica, 3) hiperkalcemia, 4) zasadowica, 5) hiperproteinemia, 6) wyniszczenie. Prawidłową odpowiedzią jest: A. 1, 2, 5 B. 1, 4, 6 C. 1, 2, 6 D. 3, 4, 5 E. wszystkie wymienione 35. Jaki objaw jest wskazaniem do pilnego otworzenia jamy brzusznej? A. Blumberga B. Homansa C. Goldflamma D. Courvoisier’a E. Kerniga 36. Do potencjalnie odwracalnych przyczyn czynności elektrycznej bez tętna należy: A. hipoksemia B. odma opłucnowa C. tamponada worka osierdziowego D. prawidłowe b i c E. wszystkie wymienione 37. ARDS może rozwinąć się u chorych u których doszło do: A. ostrego zapalenia trzustki B. posocznicy C. zespołu Mendelsona D. może wystąpić we wszystkich wymienionych sytuacjach E. nie występuje w wymienionych sytuacjach 38. Do oceny bólu pooperacyjnego pielęgniarka zastosowała skalę intensywności bólu. Według jakiej skali...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=99